KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2018

Tháng Năm 7, 2018 2:04 chiều
      PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                   TRƯỜNG MN NAM TOÀN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                          Nam Toàn,, ngày 17 tháng 03 năm 2018

KẾ HOẠCH

 TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2018

             Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xây dựng khu dân cư văn hóa gắn với xây dựng thôn (xóm) Nông thôn mới (Khu dân cư Văn hóa nông thôn mới).

Căn cứ công văn số 101/UBND-VP ngày 08/3/2018 của UBND huyện Nam Trực về việc dọn dẹp vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018.

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-PGDĐT ngày 21/02/2018 của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường năm 2018.

           Căn cứ công văn số 60/PGD ĐT ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực

Trường mầm non Nam Toàn xây dựng kế hoạch triển khai công tác vệ sinh môi trường như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

– Vận động toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh trong trường tích cực tham gia các hoạt động lao động, thu dọn, làm vệ sinh môi trường.

– Làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của mọi người đồi với công tác bảo vệ môi trường và có những hoạt động tích cực để bảo vệ môi trường tại nơi làm việc, học tập và khu dân cư sinh sống.

– Tổ chức lao động vệ sinh thường xuyên trong và ngoài nhà trường, ở khu vực dân cư, thôn xóm để cán bộ giáo viên, phụ huynh tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần tích cực xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

II. Nội dung thực hiện

1. Công tác tuyên truyền

– Tuyên truyền phổ biến sâu, rộng nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường ở trong và ngoài trường đặc biệt khu dân cư nơi mình cư trú.

– Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực giảm thải ô nhiễm môi trường.

2. Tổ chức các hoạt động cụ thể

– Tổ chức tổng vệ sinh môi trường trong và ngoài trường.

– Vận động phụ huynh học sinh làm vệ sinh ở khu vực dân cư, quét dọn sạch sẽ, phát quang bụi rậm, san lấp nơi ứ đọng nước, làm rãnh thoát nước, đào lấp hố rác, ủ phân đúng quy cách, làm vệ sinh các nguồn nước.

– Tổ chức kiểm tra, ngăn chặn có hiệu quả các trường hợp vi phạm.

– Tổ chức trồng cây xanh, cây bóng mát ở trường học, gia đình, làng xóm.

– Tổ chức kí cam kết giữa nhà trường, giáo viên, phụ huynh học sinh về việc giữ vệ sinh môi trường tại nơi học tập, làm việc và nơi cư trú.

3. Thời gian thực hiện

Các buổi sáng chủ nhật tuần đầu tiên của các tháng, bắt đầu từ ngày 18/3/2018 đến ngày 02/12/2018. Cụ thể: 01/4, 06/5, 03/6, 01/7, 05/8, 09/9, 07/10, 04/11 và 02/12

             III. Tổ chức thực hiện

– Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch, triển khai tới các tổ chức: Công đoàn, Đoàn thanh niên, cán bộ,  giáo viên, nhân viên.

– Có kế hoạch phối kết hợp với xã Đoàn trong công tác dọn vệ sinh tại các khu vực nhà trường.

Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động làm vệ sinh trường học trong khu vực trường và khu dân cư.                                                                               

  T/M NHÀ TRƯỜNG

                                                                  Phó hiệu trưởng

                                                                                                                                               

                                                                                   Lê Thị Thúy Vinh